Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2013 00:38

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Ο Ν.  1566/1985 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΟΜΟΣ 1566/1985

ΦΕΚ Α' 167/30.09.1985 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.1566/1985
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός - Γλώσσα

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές:
α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέεται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη.
β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης.
γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό.
ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό.
2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.
3. α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως:
(αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, σκοπών της εκπαίδευσης,
(ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και θέματα,
(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος.
β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής.
γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους.
δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα.
4. Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από το λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης - Παροχές.

1. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα).
2. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δυο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά, κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά - επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και από τις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία των εκκλησιαστικών λυκείων.
3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
4. Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.
5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μικτά σχολεία).
6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος δωρεάν.
7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.
9. Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. "β) Μαθητές, που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα".

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ Α 71)

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.25 του άρθρου 6 του Ν.2240/1994 (Α 153) ορίζει ότι: "Η κατά το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') μεταφορά των μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο πραγματοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε με τη χρησιμοποίηση ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Ο.Τ.Α. αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση."


10. Στους μαθητές των λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολείων μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
11. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήριο των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167) εφαρμόζονται και για το σχολείο της παρ. 2 της Υ.Α. Φ. 152.25/Β3/25/11/89 (Β' 409) (ΠΑΙΔ) η οποία κυρώθηκε διά του άρθρου 1 περ. δ' του Ν. 1865/1989 (Α 210).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.10 άρθρ.2 Ν.2640/1998 ορίζεται ότι: "10. Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') εφαρμόζεται και στα Τ.Ε.Ε.".


12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 ή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις περιπτώσεις της παρ. 11, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
'Άρθρο 3.
Προσχολική αγωγή.


1. Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης.
Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια:
α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές.
β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό,
γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής,
δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα τα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξη τους στην κοινωνική ζωή και
ε ) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.
2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3."Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφή ηλικία τεσσάρων (4) ετών". Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

***Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 10 παρ.1 εδ.α' του Ν. 2327/1995 (Α' 156).

4. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
5. Τα νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως τριάντα (3Ο) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από τριάντα ένα (31 ) έως εξήντα (60) νήπια. Ο αριθμός των νηπίων κατά νηπιαγωγό μπορεί να μειώνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Κατ εξαίρεση τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.
6. Η ίδρυση και η προαγωγή νηπιαγωγείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
7. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σε αυτά, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων, καθώς και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
8. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντίστοιχη κατάργηση, μείωση τμημάτων ή συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

(αα) την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων,
(ββ) την εισαγωγή νηπίων.
(γγ) την έναρξη, τη λήξη και τη διακοπή των μαθημάτων κατά τους χειμερινούς ή τη συνέχισή τους κατά τους θερινούς μήνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
(δδ) την παρεχόμενη στα νήπια προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα.
(εε) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων,
στστ) την οργάνωση της ζωής των νηπίων και κάθε είδους εκδηλώσεις και
ζζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση και λειτουργία παιδικών κέντρων.
10. Για τα θέματα των παραγράφων 6,7 και 8 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 1, παρ.8 της ΥΑ Δ4/162 (Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθν. Παιδείας και Χωροταξίας) της 28.3.1989 (ΦΕΚ 238): "Σχολικές μονάδες είναι τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, ειδικά σχολεία και ειδικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, οι τεχνικές - επαγγελματικές σχολές και τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 1Ο του Ν. 1566/1985."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρ.35 και επ. Ν.2413/1996 σχετ. με σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης"


Άρθρο 4
Δημοτική εκπαίδευση.1. Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθεί τους μαθητές:
α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν.
β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες.
γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης.
δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου.
ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών και
στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α ', Β ', Γ ' Δ ', Ε ' και ΣΤ. "Στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών." Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης.

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2327/1995 (Α' 156).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα δε με το εδ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2327/1995 (Α' 156) ορίζονται τα ακόλουθα: "Ειδικά τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 στην Α' τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές, οι οποίοι την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον οι γονείς τους το επιθυμούν".


3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια ή δωδεκαθέσια.
5. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσεων έως και ένδεκα θέσεων δημοτικών σχολείων, όταν το επιβάλλουν ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.
6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο, ως εξής:

MAΘΗΤΕΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

10 έως 25

1

Μονοθέσιο

26 έως 50

2

Διθέσιο

51 έως 90

3

Τριθέσιο

91 έως 120

4

Τετραθέσιο

121 έως 150

5

Πενταθέσιο

151 έως 180

6

Εξαθέσιο

181 έως 210

7

Επταθέσιο

211 έως 240

8

Οκταθέσιο

241 έως 270

9

Εννιαθέσιο

271 έως 300

10

Δεκαθέσιο

301 έως 330

11

Ενδεκαθέσιο

331 έως 360

12

Δωδεκαθέσιο

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου.
8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 47 παρ.2 Ν.2413/1996 ορίζεται ότι: 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται οργανικές θέσεις των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για την πληρέστερη λειτουργία των σχολείων, πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του ν 1566/1985.

9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν.
10. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και, με την επιφύλαξη της παρ. 13, η συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχολείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:
α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων,
β) την εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη των μαθητών.
γ) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους,
δ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων, τη συμπλήρωση τους και με παράταση του διδακτικού έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ε) τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
στ) την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και
ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.
12. Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται, εκτός από τους δασκάλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται τα προσόντα των ειδικών εκπαιδευτικών, η σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων που κατανέμονται σε νέους κλάδους ή προσαυξάνουν τις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάθεση των εκπαιδευτικών αυτών στα δημοτικά σχολεία για ανάληψη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά σε δημόσιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η αποζημίωση για την υπερωριακή διδασκαλία και η ωριαία αντιμισθία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 111 παρ. 11 του Ν. 1892/1990 (Α' 101): " Οι πληρωμές αποζημιώσεων σε εκπαιδευτικούς που ασκούν τα καθήκοντα, τα οποία προβλέπονται από τη πρώτη περίοδο της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, νομίμως έγιναν και γίνονται και πριν από την έκδοση του π.δ/τος της δεύτερης περιόδου της ίδιας παραγράφου".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.4 άρθρ.22 Ν.2413/1996 (Α 124) ορίζεται ότι: " Για την εκπαίδευση στις εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 του άρθρου 8 (*** δηλ.του εξωτερικού) εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 12 του ν. 1566/1985".


13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία σε τετραθέσια και πάνω. Οι τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγχωνεύονται, κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από δεκαπέντε (15), σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ Α 147) ορίζει ότι: "Η κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, καθώς επίσης η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

14. Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή στις έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται, ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
15. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. ή στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση.
16. Για τα θέματα των παραγράφων 8, 9, 10 και 13 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 1, παρ.8 της ΥΑ Δ4/162 (Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθν.Παιδείας και Χωροταξίας) της 28.3.1989 (ΦΕΚ 238): "Σχολικές μονάδες είναι τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου, ειδικά σχολεία και ειδικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, οι τεχνικές - επαγγελματικές σχολές και τα σχολικά εργαστηριακά κέντρα των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7,9 και 1Ο του Ν. 1566/1985."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρ.35 και επ. Ν.2413/1996 σχετ. με σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης"


KΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρα 5-10 αφορούν τη Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
'Άρθρο 11.
'Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή
κατάσταση, καθήκοντα.'Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων.

Α'. Διευθυντές και υποδιευθυντές.
1. Διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α'.
2. Διευθυντές των γυμνασίων και των γενικών και κλασικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11, ΑΤ15 και ΑΤ16 με βαθμό Α'.
3. Διευθυντές των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α'.

"Στα τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια, τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και τις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές, όπου λειτουργούν σχολικά εργαστήρια, τοποθετείται υποδιευθυντής που ανήκει στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1, εφ'όσον ο διευθυντής δεν ανήκει στους κλάδους αυτούς". ***Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 της περ.Α του άρθρου 11 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 1674/1986 (Α' 203).

4. Διευθυντές των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α '.
5. Διευθυντές των Σ.Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 κα, ΑΡ1 με βαθμό Α'.
6. Υποδιευθυντές των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α'.
7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 4, με βαθμό Α'. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές - επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89): "1.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 της περίπτ. Α' και των παραγρ. 1, 2 και 3 της περίπτ. Δ' του άρθρου 11 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α'/1985) εφαρμόζονται ανάλογα και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. ενεργείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του οργανισμού. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ο.Α.Ε.Δ. οι προϊστάμενοι υπεύθυνοι τμημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός από τις αποδοχές τους, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης, που ορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών".

8. Υπεύθυνοι τομέων των Σ.Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α'.
9. Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών αντίστοιχα, με οποιοδήποτε βαθμό.

Β'. Επιλογή - τοποθέτηση.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της Υ.Α. Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21.4.88 (Β 217): "Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν. 1566/1985 οι διατάξεις: α) του κεφαλαίου Β' του αρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης, β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 11 και γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε'".

1. Για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις καθώς και διετία στο βαθμό Α' έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους και συντάσσει με αλφαβητική σειρά τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων:
α) διευθυντών σχολικών μονάδων,
β) υποδιευθυντών σχολικών μονάδων,
γ) διευθυντών Σ.Ε.Κ.
δ) υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνεται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από το συνολικό αριθμό των θέσεων κατά περίπτωση.
2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά, την υπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα, την ικανοτητά τους για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, το εκπαιδευτικό τους έργο, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά τους, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς και την αξιόλογη συγγραφική εργασία.
3. 'Έως το τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους οι εκπαιδευτικοί, που έχουν βαθμό Α' και διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. ή καθήκοντα υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ., μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται από τους υποψηφίους ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και α) από τους υποψήφιους διευθυντές δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης ένα μέχρι πέντε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, στις σχολικές μονάδες των οποίων επιθυμούν να τοποθετηθούν και β) από τους υποψήφιους υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων Σ.Ε.Κ. δήλωση που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή Σ.Ε.Κ. της ίδιας ή και άλλων πόλεων και κωμοπόλεων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν.
4. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο του ιδίου έτους καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2 α) πίνακες υποψηφίων που δεν υπέβαλαν αίτηση, αλλά περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 1 και β) πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 1 αξιολογούνται και κατατάσσονται στον πίνακα του παραπάνω στοιχείου β'.
5. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., που καταρτίστηκαν με βάση τις αιτήσεις τους, στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και τους πίνακες των υποψηφίων διευθυντών, που καταρτίστηκαν χωρίς αίτηση τους, καθώς και όλους τους πίνακες υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ., στο νομάρχη. Με απόφαση του νομάρχη κυρώνονται οι πίνακες που υποβάλλονται σε αυτόν και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
6. Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο του ίδιου έτους καταρτίζει πίνακα των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη τα προσόντα τους, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου 4. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
Το κεντρικό συμβούλιο μπορεί να αλλάξει την αξιολογική σειρά υποψηφίων, όπως αυτή καθορίστηκε από περιφερειακό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση των πινάκων των περιφερειακών συμβουλίων και συνυποβάλλονται στο κεντρικό συμβούλιο μαζί με τους πίνακες αυτούς.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών, τίθενται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου υποψήφιοι διευθυντές, ισάριθμοι προς τις κενές θέσεις της περιοχής με τη σειρά που έχουν καταταγεί στους οικείους πίνακες και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που αναφέρονται στις δηλώσεις τους. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκεντρώνει από τους υποψήφιους αυτούς δηλώσεις για την τοποθέτηση τους κατά σειρά προτίμησης στις υπάρχουσες κενές θέσεις και προτείνει μέχρι τέλος Ιουνίου την τοποθέτηση τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, εφαρμόζονται για την τοποθέτηση οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκτελούνται με απόφαση του νομάρχη.
8. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων τοποθετούνται οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου του ίδιου έτους, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου από τους πίνακες που καταρτίστηκαν ύστερα από αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και με βάση τις δηλώσεις προτίμησης.
9. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των παραγράφων 7 και 8, τοποθετούνται στις απομένουσες κενές θέσεις με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες α της παραγράφου 4. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δηλώσεις όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς για την τοποθέτησή τους κατά σειρά προτίμησης στις κενές θέσεις και με εφαρμογή των διατάξεων για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
10. Σε θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων τοποθετούνται νέοι διευθυντές, υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. κατά τη σειρά του οικείου πίνακα και με την ίδια διαδικασία.
11 . Σε κάθε περίπτωση σύνταξης πινάκων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 4 και 6, η εγγραφή υποψήφιου σε ένα πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της Υ.Α. Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21.4.88 (Β 217): "Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν. 1566/1985 οι διατάξεις: α) του κεφαλαίου Β' του αρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης, β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 11 και γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε'".

Γ'. Υπηρεσιακή κατάσταση.
1. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ., οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των τομέων Σ.Ε.Κ., που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ασκούν τα καθήκοντά τους για μία τετραετία αν προέρχονται από τον πίνακα β' και για μία διετία αν προέρχονται από τον πίνακα α', όπως οι πίνακες αυτοί καθορίζονται στην παράγρ. 4 της προηγούμενης περίπτωσης Β'. Η τετραετία ή διετία, κατά περίπτωση, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου από την τοποθέτηση τους σχολικού έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του τέταρτου ή του δευτέρου, κατά περίπτωση, σχολικού έτους.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της Υ.Α. Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21.4.88 (Β 217): "Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν. 1566/1985 οι διατάξεις: α) του κεφαλαίου Β' του αρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης, β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 11 και γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε'".

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας.
3. 'Όσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών και υποδιευθυντών μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση των ίδιων καθηκόντων στη διάρκεια της τετραετίας σε κενές θέσεις του ίδιου ή και άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση προτίμησης αλλά και οπουδήποτε αλλού, αν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακή ανάγκη.
4. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ., ο υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων των Σ.Ε.Κ., εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι των νομοθεσιών, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και το επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ.9 του άρθρου 7 του Ν.2043/1992 (ΦΕΚ Α 79) ορίζει ότι:"Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, καταβάλλεται το επίδομα θέσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της περ. Γ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 για τους αντίστοιχους διευθυντές και υποδιευθυντές δημόσιων σχολικών μονάδων.

5. Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου διευθυντής, υποδιευθυντής, προϊστάμενος σχολικής μονάδας, διευθυντής και υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα ή Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση για το συμφέρον της υπηρεσίας.
Η μετάθεση γίνεται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία.

Δ' Καθήκοντα.
1. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.
2. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου.

3."Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων των σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα καθήκοντα τους, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπερ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια.
***Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ Α 79)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α 89): "1.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 της περίπτ. Α' και των παραγρ. 1, 2 και 3 της περίπτ. Δ' του άρθρου 11 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α'/1985) εφαρμόζονται ανάλογα και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. ενεργείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του οργανισμού. Οι διευθυντές, υποδιευθυντές και σύμφωνα με τον κανονισμό του Ο.Α.Ε.Δ. οι προϊστάμενοι υπεύθυνοι τμημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός από τις αποδοχές τους, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης, που ορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών".


Ε'. Αναπλήρωση.
1. Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής, παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παρ. 17 της Υ.Α. Δ/5716 (ΠΑΙΔ) της 15/21.4.88 (Β 217): "Από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δεν εφαρμόζονται από τον Ν. 1566/1985 οι διατάξεις: α) του κεφαλαίου Β' του άρθρου 11, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 4 αυτής της απόφασης, β) των παραγράφων 1 και 3 του κεφαλαίου Γ' του άρθρου 11 και γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Ε'".

2. Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα Σ.Ε.Κ. ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το Σ.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα Σ.Ε.Κ. ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα Τεχνικά - Επαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές - επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1.

ΣΤ' Σύλλογοι διδασκόντων.
1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.
4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
'Άρθρο 12
Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων.1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α', Β', και Γ'. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ' και μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) 16.
Για την προαγωγή στο βαθμό Β' απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
2. Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης νηπιαγωγών ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.
3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι., κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.
5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

'Άρθρο 13.
Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων.1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α ', Β ' και Γ'. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ ' και μ.κ. 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β ' απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για την προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
2. Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία Α.Ε.Ι., η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της ΣΤ5/5/26.4.1982 (ΦΕΚ Β' 213) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών.
3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν.

*** Καταργούνται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και η υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρ.8 παρ.8 Ν.2986/2002,ΦΕΚ Α 24/13.2.2002).

6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.

"7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής:
I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.
III) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.
β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997."
*** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.9 Ν.2517/1997 Α 160.


8. 'Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ ' του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.
Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.
9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου:
α) επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη.
β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 14
Aφορά το Εκπαιευτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας

Άρθρο 15
Aφορά διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού.

Άρθρο 16
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης.

Α' Προαγωγές.

1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος αλφαβητική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, μαζί με στοιχεία δηλωτικά της συνολικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας κατά βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και των τίτλων σπουδών. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Ένσταση επιτρέπεται προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης.
2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου, όταν οριστικοποιηθούν, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο συντάσσει συνολικές για όλη τη χώρα αλφαβητικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών.
3. α) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται με απόφαση του νομάρχη. Οι προαγωγές αυτές γίνονται με βάση πίνακα προακτέων που καταρτίζει το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται κατά κλάδους με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει όσους συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα υπηρεσιακά τους στοιχεία. Προακτέοι κρίνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται σε όλα τα στοιχεία της έκθεσης υπηρεσιακής ευδοκιμότητας τουλάχιστον "επαρκείς" για προαγωγή στο βαθμό Β' και τουλάχιστον "καλοί" για προαγωγή στο βαθμό Α'.
β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται :
αα) στην κατηγορία ΑΤ, για προαγωγή στο Β' βαθμό διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
ββ) στην κατηγορία ΑΡ, για προαγωγή στο Β' βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
γγ) στην κατηγορία ΜΕ, για προαγωγή στο Β' βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για προαγωγή στον Α' βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΑΤ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β' και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.
δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.
4. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

"5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου".
***Η παρ. 5 του κεφαλαίου Α του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).


6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού "ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας", κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία.

***Η άνω εντός " " προσθήκη στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του κεφαλαίου Α του άρθρου 16 προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

7. Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέλιξη των άλλων δημόσιων υπαλλήλων.

Β' Μεταθέσεις.
1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται :
α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου,
β) για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, όταν η μετάθεση επιβάλλεται από υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού,
γ) εξαιτίας υπεραριθμίας στο σχολείο ή στα σχολεία του νομού, ή νομαρχιακού διαμερίσματος και με δαπάνη του Δημοσίου,

***Η περ. δ της παρ. 1 του κεφαλαίου Β καταργήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

ε) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον εξυπηρετείται και το συμφέρον της υπηρεσίας.
στ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για πλήρωση κενών θέσεων στα πειραματικά σχολεία.
ζ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για αμοιβαία μετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών.
2. Κατά την ενέργεια των μεταθέσεων επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των σχολείων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, καθώς και μεταξύ των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων.

3.***Η παρ. 3 καταργήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

4."Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στον μήνα Απρίλιο. Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου οι τοποθετήσεις, όσων μετατίθενται, στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα σε κενές θέσεις σχολείων, καθώς και οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Μάιο. 'Όσοι μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που μετατέθηκαν το αργότερο ως τις 20 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και ως τις 30 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
**Το άνω εντός "" πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).


5. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις σε σχολεία του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος μετατίθενται ή τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε κενές θέσεις των λυκείων όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων αυτών.
6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετατίθενται στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα και κατά τις μεταθέσεις τους από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, μετατίθενται για το συμφέρον της υπηρεσίας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις λυκείων της ίδιας πόλης ή κωμόπολης εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γυμνάσια περισσότερο από πέντε (5) έτη.
7. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται μόνο :
α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, διευθυντών Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ. και
β) για άμεση απομάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητά του.

"8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, η ανάγκη για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του και γενικότερα οικογενειακοί λόγοι), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων".

***Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1824/ 1988 (ΦΕΚ Α 296).

9. Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατίθενται ύστερα από πέντε συνεχή διδακτικά έτη, σε σχολεία της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 287/1976 (ΦΕΚ 78) δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γ'. Αποσπάσεις.
1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης.
2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, εφόσον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο που υπηρετούν.
4. Αποσπάσεις διευθυντών σχολείων και Σ.Ε.Κ. δεν επιτρέπονται, εκτός από περιπτώσεις αμοιβαίας απόσπασης.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας "και της δευτεροβάθμιας" εκπαίδευσης σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

***Οι εντός "" λέξεις προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν.1674/1986 (Α' 203).

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της τριετίας.
α) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του,
β) σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους.
7. Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δε μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις μήνες. Κατά την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή απόσπαση του εκπαιδευτικού σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 αποσπώνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και των συλλόγων των δασκάλων σε σχολεία της έδρας τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση τους.
9. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας για το χρονικό διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών στα σχολεία της αλλοδαπής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετά την λήξη της απόσπασής τους τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η οριστική τους τοποθέτηση γίνεται κατά τις επόμενες μεταθέσεις εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις αυτές, εντός του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν καταλάβουν θέσεις μέσα στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολεία άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22) καταργούνται.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.12 άρθρ.16 Ν.2413/1996 (Α 124) "Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ' παράγραφος 9 του ν. 1566/1985".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τον ν.2413/1996 (Α 124) άρθρ.22 (αποσπάσεις στο εξωτερικό) παρ.3 ορίζεται ότι: "3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία για την απόσπαση, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ παράγραφος 9 του ν 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής ομογενών εκπαιδευτικών".

10. Δασκάλες που είναι μητέρες παιδιών μέχρι τριάμισι ετών μπορεί να αποσπώνται από ολιγοθέσια σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία με απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δ'. Μετατάξεις.
1. Μετάταξη εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στον ίδιο κλάδο με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσομένου.

" Μετά διετία από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 5ο".

***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αντικαταστάθηκε ως άνω από τότε που ίσχυσε, διά του άρθρου 17 παρ. 14στ' του Ν. 1586/ 1986 (Α 37).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδικότητας του ίδιου κλάδου, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1.
3. Για την τοποθέτηση όσων μετατάσσονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 της περίπτωσης Δ' του άρθρου 15.

Ε'. 'Άδειες χωρίς αποδοχές.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.
2. 'Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.

"Κατ' εξαίρεση στους Κύπριους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς συζύγους αυτών η άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον σχολικά έτη, στην περίπτωση εγκατάστασής τους στην Κύπρο".
***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο, το οποίο είχε προστεθεί διά του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1966/1991 (Α' 147), αντικαταστάθηκε ως άνω διά του άρθρου 30 παρ. 5 του Ν. 2083/1992 (Α' 159).


ΣΤ'. Πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται τα μονομελή και συλλογικά όργανα που ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η αρμοδιότητά τους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικών ποινών.
2. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) διοικητική εξέταση, καθώς και η ένορκη ανάκριση για διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος όταν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, ενεργείται : α) για τους σχολικούς συμβούλους από σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του Π.Ι. ή άλλο σχολικό σύμβουλο, β) για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης από άλλο προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης γ) για τους προϊσταμένους γραφείων της εκπαίδευσης από προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης ή άλλο προϊστάμενο γραφείου της εκπαίδευσης, δ) για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή άλλο διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. και ε) για τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνους τομέων Σ.Ε.Κ. από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή άλλον υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή υπεύθυνο τομέα Σ.Ε.Κ.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου.

***Η παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18) ορίζει ότι: "Η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε κύπριους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), 10 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α') και 30 του ν. 2083/1992 παρατείνεται μέχρι 31.8.1994. Από την ημερομηνία αυτή καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1966/1991 και του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 2083/1992. Για τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, Κεφάλαιο Γ, παρ. 9 του ν. 1566/1985."

Άρθρο 17
Προσωρινοί αναπληρωτές.


1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.
2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού.
3. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των αρμόδιων προϊσταμένων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις για τις ίδιες θέσεις, τηρείται η σειρά υποβολής των αιτήσεων για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση πρόσληψης αρρένων προηγούνται όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμία αποζημίωση.
Αν δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρονται για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισμού, εκτός από το παιδαγωγικό πτυχίο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψη. "Κάθε έτος μπορούν να καταρτίζονται χωριστές, κατά δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές, καταστάσεις υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσληψη για τους εκπαιδευτικούς κάθε καταστάσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικότερες αυτές περιοχές κάθε νόμου, που θα καλύπτονται από τις παραπάνω καταστάσεις υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων'.

***Τα εντός "" εδάφια προστέθηκαν με την παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109) "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών."
***Τ
o άνω εντός "" εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (Α 124).

4. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους, καθώς και επιδόματα εορτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.
5. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 12 του άρθρου 4, εφόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 30 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296): "...Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985, που αναφέρονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, εφαρμόζονται και στις Τ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Ι.Α.Α..
2. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Σ.Ε.Α. του Ε.Ι.Α.Α., που έχει μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200),εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ίδιου νόμου που αναφέρονται στην ισοτιμία του πτυχίου παιδαγωγικής επιμόρφωσης μονοετούς φοίτησης του Προτύπου ΚΕ.ΚΑ.ΤΕ. Αθηνών με το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. "
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για αναλογική εφαρμογή της παρούσης παραγράφου βλέπε παρ.10 του άρθρου 8 του Ν.2158/1993 (ΦΕΚ Α 109)

Άρθρο 18
Αποζημιώσεις.


1. Για την καταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετακινούνται για την εκτέλεση υπηρεσίας, εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολείο ή μεταλυκειακά προπαρασκευαστικό κέντρο άλλης πόλης ή κωμόπολης, καταβάλλονται :
α) οδοιπορικά έξοδα κατά τις κείμενες διατάξεις και
β) για κάθε ώρα διδασκαλίας το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης ωριαίας αμοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο.
Οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και στους δασκάλους των σχολείων που η έδρα τους μετακινείται εποχιακά.
3. Στους σχολικούς συμβούλους και στους προϊσταμένους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, που μετακινούνται εκτός γραφείου και εντός έδρας, επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου με καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση των χιλιομετρικών αποστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο (όπως εκδρομές, περίπατοι, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Για την κάλυψη των δαπανών κίνησης εκτός έδρας, όπου προβλέπονται, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Αφορά το διοικητικό προσωπικό.
Άρθρα 19 και 20.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 21.
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.
2. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ αυτού του νόμου με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται ο αριθμός, η έδρα και η συγκρότηση των συμβουλίων των προηγούμενων παραγράφων, η θητεία των μελών τους, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και λετουργία τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα :
α) Μπορεί να συσταθούν και περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για το διοικητικό προσωπικό ή να ανατεθεί η κρίση θεμάτων της υπηρεσιακής του κατάστασης στα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση μετέχουν στα περιφερειακά συμβούλια αιρετοί εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων αντί των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.
β) Μπορεί να ανατεθούν στα κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών και του προσωπικού τους. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού μετέχουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών κατά περίπτωση.
4. Σε όλα τα συμβούλια που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων κατά περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 3. Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους απονέμεται, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χρόνο της θητείας τους, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Κατεξαίρεση στους αιρετούς εκπροσώπους των κεντρικών συμβουλίων καταβάλλονται ο αποδοχές αυτές.
5. 'Έως την εκλογή καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης εκλογής αιρετών εκπροσώπων, τα συμβούλια συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων που ορίζονται από τις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, τα συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν και χωρίς τη συμμετοχή τους.
ΠΔ 75 1986 Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαιδευτικών Υπαλλήλων

'Άρθρο 22.
Γνωμοδοτικά συμβούλια.


1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται μικτά όργανα συμμετοχής εκπροσώπων άλλων υπουργείων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και ειδικών επιστημόνων. Τα όργανα αυτά είναι:
α) το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Ε.),
β) το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε.),
γ) το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.).
Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στα συμβούλια αυτά προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση και σύνθεση των συμβουλίων, τη διάρκεια της θητείας των μελών τους, τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους, τη λειτουργία τους σε ολομέλεια ή τμήματα ανάλογα με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, την οργάνωση της γραμματείας τους, τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων τους, τη σύνταξη και την υποβολή των προτάσεων και γνωμοδοτήσεών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.
3. Για την υποβοήθηση του έργου του Σ.Ε.Α. συνιστώνται τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, το ύψος της αμοιβής, η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι των συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τους επιστημονικούς συνεργάτες της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων των επιστημονικών συνεργατών της προηγούμενης παραγράφου και να συνιστώνται και στα λοιπά συμβούλια της παραγράφου 1 όμοιες θέσεις επιστημονικών συνεργατών για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Αφορά το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Άρθρα 23 έως 27.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 28.
Σκοποί και μορφές της επιμόρφωσης.1. Σκοπός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι:
α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου,
β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους και
γ) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1865/1989 (Α 210): "Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια και κάθε λεπτομέρεια που αφορούν τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 28 παρ. 1 και 2 και 29 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1824/1988. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών".

2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε:
α) Εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, που έχει ως στόχο την ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια της επιμόρφωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διδασκαλίες σε σχολεία και διδάσκουν οι ίδιοι σε αυτά παράλληλα με τη θεωρητική τους επιμόρφωση. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική επιμόρφωση πριν από το διορισμό τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
"β) Περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε τέσσερα έως έξι έτη και έχει σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα των πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους".

***Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 28 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).
γ) "Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων".
***Το πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 28 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).


Εκτός από τις παραπάνω μπορούν γα οργανώνονται και άλλες μορφές επιμόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η οργάνωση και οι σχετικές με αυτές τις μορφές επιμόρφωσης λεπτομέρειες ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 'Όλες οι μορφές επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς.
α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου,
β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους και
γ) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1865/1989 (Α 210): "Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια και κάθε λεπτομέρεια που αφορούν τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 28 παρ. 1 και 2 και 29 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1824/1988. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών".

Άρθρο 29.
Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης."1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:
α) Οι σχολικές μονάδες,
β) Τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (Π.Ε.Κ.),
γ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
δ) Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.),
ε) Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)".
"στ) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο".

***Η παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ.3 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).
***Η περ. στ' προστέθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α 18).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 1865/1989 (Α 210): "Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια και κάθε λεπτομέρεια που αφορούν τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες προβλέπονται από τα άρθρα 28 παρ. 1 και 2 και 29 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 12 του ν. 1824/1988. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών".


2. Τα Π.Ε.Κ. λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας.
"Κάθε Π.Ε.Κ. αποτελεί αυτοδύναμη δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ., ως μέλη.
Οι εκπρόσωποι αυτοί, από τους οποίους ο ένας είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και ο άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται για ένα σχολικό έτος από αντίστοιχη γενική συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση των διδασκόντων στο Π.Ε.Κ. δεν ορίσει εκπροσώπους, το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο γραμματέας του Π.Ε.Κ.
Ως διευθυντής του Π.Ε.Κ. ορίζεται ή καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος. Ως υποδιευθυντές ορίζονται δύο σχολικοί σύμβουλοι ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του Π.Ε.Κ. Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές κάθε Π.Ε.Κ., ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής και Θρησκευμάτων για δύο χρόνια, μετά από γνώμη, για μεν τα μέλη Δ.Ε.Π., των διοικητικών συμβουλίων των παιδαγωγικών και "καθηγητικών" τμημάτων του πλησιέστερου Α.Ε.Ι. προς την έδρα του οικείου Π.Ε.Κ., δεν συνέρχονται και διατυπώνουν γνώμη ξεχωριστά για το καθένα, για τους παρέδρους μετά γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δε τους σχολικούς συμβούλους, μετά από γνώμη του οικείου συμβουλίου των σχολικών συμβούλων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του διευθυντή ένας εκ των δύο υποδιευθυντών.
Η περιφέρεια κάθε Π.Ε.Κ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε Π.Ε.Κ. για τη στήριξη του διοικητικού του έργου λειτουργεί γραμματεία".

***Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (Α 309).

"3. Σε κάθε Π.Ε.Κ. τοποθετείται, ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ1 διοικητικού ή ΔΕ1 διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων - επιστατών και ένας τεχνίτης συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι, καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπώνται στο Π.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι, με απόφαση του νομάρχη της έδρας του Π.Ε.Κ., μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ."

***Η παρ. 3 του άρθρου 29, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 ( Α 18).

4. Στα Π.Ε.Κ. διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες, μέλη διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με απόσπαση ολική ή μερική ή με ωριαία αντιμισθία και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα.
"Οι διδάσκοντες στο Π.Ε.Κ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου οι διδάσκοντες ορίζονται, μετά από γνώμη του διευθυντή και των υποδιευθυντών του Π.Ε.Κ."

***Το άνω εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 του άρθρ. 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (Α 18).

Αν δεν βρίσκεται κατάλληλο διδακτικό προσωπικό μπορεί να αποσπώνται στο Π.Ε.Κ. για διδασκαλία δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
"5. Οι δαπάνες λειτουργίας των Π.Ε.Κ. καλύπτονται με επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των οικείων νομαρχιών".

***Η παρ. 5 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α 296).

"6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται:
α) Η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα οποία τους χορηγούνται.
β) Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, του διευθυντή, των υποδιευθυντών και του γραμματέα του Π.Ε.Κ.
γ) Ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου του Π.Ε.Κ., η συνεργασία του με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου του".

***Η παρ.6 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ.8 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ Α 296), όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ.6 άρθρου 17 του Ν.2009/1992 (Α 18).

"7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών:
α) ιδρύονται Π.Ε.Κ. για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
"β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου των Π.Ε.Κ., η αμοιβή των επιμορφωτών, των επιμορφούμενων, των πραγματογνωμόνων, των αξιολογητών, των επιμελητών-φροντιστών, υπευθύνων του προγράμματος, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των μετακινούμενων εκτός έδρας επιμορφωτών και επιμορφούμενων, η διαδικασία προμήθειας διδακτικού υλικού και αναλωσίμων και η αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των Π.Ε.Κ.".

*** Η περ.β'αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8 άρθρ.23 Ν. 2530/1997.

"γ) Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των Π.Ε.Κ., διαχείρισης των εσόδων του από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το διευθυντή του Π.Ε.Κ. και απόδοσης λογαριασμού".

***Η παρ.7 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 παρ.9 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ Α 293),η δε περ.γ αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.8 του άρθρου 17 του Ν.2009/1992 (Α 18).

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος του Π.Ι., ορίζεται ο τρόπος επιλογής και αριθμός των εκπαιδευτικών που καλούνται σε κάθε μορφή επιμόρφωσης στο Π.Ε.Κ.
9. Η κάθε μορφής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1 πραγματοποιείται στην παιδαγωγική τεχνική σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στο παράρτημά της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε ειδικά τμήματα των Π.Ε.Κ. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της ΠΑ.ΤΕ.Σ. και του παραρτήματός της ως Π.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου.
10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ. Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων, καθώς και εκπαιδευτικοί των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να επιμορφώνονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

Άρθρο 30.
Μετεκπαίδευση.1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών, παράλληλα προς την επιμόρφωση, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, μετεκπαιδεύονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.). Η μετεκπαίδευση αυτή παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους στα παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 18, παρ.3 του Ν.2009/1992 (Α 18): "3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σχολή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία "Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης".

Ως προς την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, τα προσόντα και τον τρόπο ορισμού των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων, το πρόγραμμα και τη διάρκεια σπουδών, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής με διαγωνισμό των υποψηφίων, την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, τους κανόνες φοίτησης και αξιολόγησης των επιμορφούμενων, καθώς και τους χορηγούμενους τίτλους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, για το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά την εκπνοή των προθεσμιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 87 του ν. 1566/1985, διατάξεις.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ορίζεται η συνεργασία των δύο "Διδασκαλείων" με τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι και τους άλλους φορείς επιμόρφωσης, τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, ο τρόπος στήριξης του έργου τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Για τη στέγαση του Διδασκαλείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ισχύει, ό,τι ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο 2 για τη στέγαση των ειδικών σχολών και των Π.Ε.Κ.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν το "Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης" και το "Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης" να μετατρέπονται σε ειδικές σχολές προαιρετικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως αυτές ορίζονται, από το παρόν άρθρο, οπότε και διέπονται από τις σχετικές για τις ειδικές σχολές διατάξεις."

2. Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ. Ε.Ι., πραγματοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος νόμου και των ειδικών προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173).
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των οικείων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας, οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών των Α.Ε.Ι.ή στα προγράμματα μετεκπαίδευσης των Τ.Ε.Ι., η διαδικασία επιλογής και χορήγησης άδειας με αποδοχές, η διάρκεια των σπουδών, η καταβολή επιμισθίου και η παράλληλη άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, η απαλλαγή τους από αυτά μερικά ή ολικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4 α). Για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων και την παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα παιδείας, μπορούν να αποστέλλονται στην αλλοδαπή εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Οι προϋποθέσεις, το όργανο και ο τρόπος επιλογής καθώς και η διάρκεια αποστολής για ειδικές μελέτες και μετεκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών στην αλλοδαπή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της αποζημίωσης για δαπάνες μετάβασης, διαμονής, καταβολής διδάκτρων και άλλων εξόδων και επιστροφής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών και του Π.Ι., καταρτίζονται ειδικά προγράμματα χορήγησης υποτροφιών στους δημόσιους εκπαιδευτικούς για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 31.
Πειραματικά σχολεία1. Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
2. Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά νηπιαγωγεία και πειραματικά δημοτικά σχολεία. Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά γυμνάσια και πειραματικά λύκεια, καθώς και πειραματικά λύκεια με έναν ή περισσότερους από τους κύκλους και κλάδους του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.
3. Τα πειραματικά σχολεία ορίζονται ή ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να μετατρέπονται τα πειραματικά σε κοινά σχολεία, καθώς και κοινά σχολεία σε πειραματικά. Τα πειραματικά σχολεία που συμπληρώνουν έξι έτη λειτουργίας μετατρέπονται υποχρεωτικά.
5. Τα πειραματικά σχολεία υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στην περιοχή της οποίας λειτουργούν. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκπαίδευσης και το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ασκούν για τα σχολεία αυτά όλες τις αρμοδιότητες που έχουν για τα υπόλοιπα σχολεία.
6. Η εγγραφή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση. Η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στα πειραματικά σχολεία και μετεγγραφής από ένα πειραματικό σε άλλο πειραματικό σχολείο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Η μετάθεση των διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε κενές θέσεις των πειραματικών σχολείων γίνεται ύστερα από αίτησή τους. Οι μεταθέσεις αυτές γίνονται πριν από τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα υπόλοιπα σχολεία. Αν οι κενές θέσεις στα πειραματικά σχολεία δεν καλύπτονται με μεταθέσεις, αποσπώνται σε αυτά για ένα διδακτικό έτος εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία της έδρας ή και της περιοχής του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
8. Αν υπάρχουν αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση στα πειραματικά σχολεία με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο να προτείνει για το συμφέρον της υπηρεσίας τη μετάθεση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πειραματικά σχολεία.
9. 'Όσοι διδάσκουν στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια έχουν μειωμένο κατά πέντε ώρες υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άλλα σχολεία.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1865/1989 (
A 210).

10. α) Τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να λειτουργούν για την προαγωγή της παιδαγωγικής έρευνας και την πρακτική άσκηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδιοργανώνονται τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. και καθορίζονται τα θέματα εποπτείας και διοίκησής τους, σύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές των Α.Ε.Ι., λειτουργίας, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής μαθητών στις πρώτες και στις άλλες τάξεις των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας και τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ' απόκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του ν. 4376/1929 (ΦΕΚ 300), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 και των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου ισχύουν και για τα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Α.Ε.Ι. και του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ιδρύονται πειραματικά σχολεία και σε άλλα Α.Ε.Ι. στα οποία λειτουργούν τομείς ή τμήματα παιδαγωγικής. Με όμοια απόφαση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης. "Με όμοια απόφαση που εκδίδεται κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να προάγονται, καταργούνται και συγχωνεύονται πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι.. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός, η συγχώνευση και η μετατροπή αυτών σε κοινά σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.10 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ.5 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

11. Τα πρότυπα κλασικά λύκεια του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 309/1976 (ΦΕΚ 100) μετονομάζονται σε κλασικά λύκεια και εξακολουθούν να λειτουργούν με σκοπό την αυξημένη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων. Η ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση και κατάργηση κλασικών λυκείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Με την ανάπτυξη των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων είναι δυνατή η προσάρτηση των κλασικών λυκείων σε αυτά. Οι λεπτομέρειες της προσάρτησης και λειτουργίας των σχολείων αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι '
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 32.
Σκοπός και μορφή.*** Το άρθρο 32 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

Άρθρο 33.
Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, προγράμματα, μέσα.*** Η παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να γίνει υποχρεωτική η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και τις λοιπές ειδικές μονάδες από το 3ο μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους για την ειδική αγωγή και από το 14ο μέχρι το 20ό έτος για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Καθορίζονται επίσης οι κατηγορίες όσων απαλλάσσονται από την υποχρεωτική φοίτηση και τα κριτήρια απαλλαγής, καθώς και η διαδικασία εγγραφής ή παράτασης της φοίτησης πέρα από το 18ο ή το 20ό έτος αντίστοιχα και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
3. Για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με βάση το είδος και το βαθμό ανάγκης, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και αλληλοαποδοχής με το κοινωνικό σύνολο, αφού ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, οι πολιτιστικές και άλλες ειδικές συνθήκες της διαβίωσής τους.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα διδακτέα μαθήματα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.
4. Τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα, ατομικά ακουστικά βαρηκοΐας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτητα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
5. Τα διδακτικά μέσα και τα βιβλία εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης για τυφλούς που φοιτούν στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και διατίθενται σε αυτούς δωρεάν. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συγγραφή, εικονογράφηση, κρίση, έκδοση, διακίνηση και διανομή των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων που προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η εκτύπωση των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στον Ο.Ε.Δ.Β. θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα διαρθρώνονται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού σε κλάδους και βαθμούς, καθορίζονται τα προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης όλων των θέσεων και οι όροι εργασίας και αποζημίωσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
6. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 34.
Φορείς.*** Οι παρ.1 και 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

3. Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται σε δημόσιες σχολικές μονάδες τα ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα. Η μετατροπή γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους και εξαγορά της περιουσίας τους είτε με σύγχρονη αναγκαστική απαλλοτρίωση. Περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδίκελου ή δωρεάς διατηρούνται όπως έχουν.
5. Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των μονάδων της παραγράφου 3, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, εντάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις θέσεις προσωπικού που συνιστώνται με το νόμο αυτόν για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Όσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Οι λοιποί εξακολουθούν να υπηρετούν με την ιδιότητα που έχουν. Όσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62.
6. Διδακτήρια, γήπεδα, κάθε είδους εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη ειδικών σχολείων, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα, μπορεί να απαλλοτριωθούν ή να αγοραστούν για χρήση των δημόσιων ειδικών σχολείων. Οι πράξεις μεταβίβασης γίνονται χωρίς παράσταση δικηγόρου, μεταγράφονται ατελώς και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, φόρο ή εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μετατροπή σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την πρόσληψη του προσωπικού τους και την εξαγορά της περιουσίας τους.

Άρθρο 35.
Προσωπικό.1. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο σύνολο των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται στα άρθρα 12 παρ. 4, 13 παρ. 4 και 14 παρ. 4.
2. Για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Συνιστώνται επιπλέον κατά κλάδους οι εξής θέσεις προσωπικού:
Α' Ειδικό προσωπικό:
Κλάδος ΑΤ19 Θεραπευτών του λόγου θέσεις 10
Κλάδος ΑΤ20 Επαγγελματικών συμβούλων " 1
Κλάδος ΑΤ21 Ψυχολόγων " 50
Κλάδος ΑΡ2 Επιμελητών " 40
Κλάδος ΑΡ3 Θεραπευτών του λόγου " 10
Κλάδος ΑΡ4 Επαγγελματικών συμβούλων " 1
Κλάδος ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών " 15
Κλάδος ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών " 15
Κλάδος ΑΡ7 Κοινωνικών λειτουργών " 60
Σύνολο θέσεων 202
" α) Κλάδος ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων, θέσεις δεκατρείς (13).
β) Κλάδος ΠΕ31 ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, εξειδικευμένου: αα) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύ
o (2) στο Κ.Δ.Α.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών, ββ) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών. θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύo (2) στο Κ.Δ.Α.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία τυφλών και γγ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών, θέσεις πέντε (5), από τις οποίες δύo (2) στο Κ.Δ.Α.Υ. Αθηνών, μία (1) στο Κ.Δ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης και οι λοιπές στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων.
γ) Κλάδος ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πενήντα (50) θέσεις".

*** Οι θέσεις α'β'και γ'προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2817/2000 ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

Β' Διοικητικό προσωπικό:
Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικών υπαλλήλων θέσεις 10
Κλάδος ΣΕ1 κλητήρων, επιστατών φυλάκων - νυκτοφυλάκων θέσεις 30
Σύνολο θέσεων 40
Οι παραπάνω θέσεις του ειδικού προσωπικού κατατάσσονται στους βαθμούς Α', Β' και Γ' και είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 20 στον εισαγωγικό βαθμό κάθε κλάδου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (Α 110): "Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο Ειδικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Υ.Π.Σ.Ε.Π.Ε.Α.), το οποίο είναι αρμόδιο για το προσωπικό της περίπτωσης Α' της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985. Η συγκρότηση, η Θητεία των μελών και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικά ζητήματα του προσωπικού, το οποίο αφορά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2009/1992 (Α 18): "Όπου στο κεφάλαιο Ι ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, του ν. 1566/1985 αναφέρεται ειδικό προσωπικό, νοείται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται από την ισχύ του παρόντος νόμου οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.


3. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων στα σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για το ειδικό προσωπικό της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

*** Οι παρ.4,5,11,12 και 13 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.

6. Στο προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καταβάλλεται κατά μήνα και για όλο το έτος επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας ίσο με το 30% των μηνιαίων αποδοχών του κατώτερου μισθολογικού κλιμακίου του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.ΣΤ' 4 άρθρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000 ορίζεται ότι: "Το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 35 του ν.1566/1985 και την περίπτωση β. της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας καταβάλλεται το δραχμικό ύψος που θα διαμορφώνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών αποκλειστικά και μόνο στο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό, που υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ., στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις οποίες καταλαμβάνει το αντίστοιχο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4 και 5 και ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
8. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ειδικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους ως εξής:
α) του κλάδου ΑΤ19 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου,
β) του κλάδου ΑΤ20 Επαγγελματικών Συμβούλων πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο της σχολής επαγγελματικού προσανατολισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή ισότιμο πτυχίο επαγγελματικού συμβούλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
γ) του κλάδου ΑΤ21 Ψυχολόγων πτυχίο ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της παιδαγωγικής ψυχολογίας,
δ) του κλάδου ΑΡ2 Επιμελητών, πτυχίο νοσοκόμων ή βρεφονηπιοκόμων ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
ε) του κλάδου ΑΡ3 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
στ) του κλάδου ΑΡ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, πτυχίο επαγγελματικού συμβούλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
ζ) του κλάδου ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος φυσικοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
η) του κλάδου ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος εργασιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
θ) του κλάδου ΑΡ7 Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχίο κοινωνικής εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
Για την αναγνώριση των πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων προς τα πτυχία σχολών της ημεδαπής, εκτός από τα πτυχία Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 13.
9. Για την τοποθέτηση νηπιαγωγών και δασκάλων στις μονάδες ειδικής αγωγής απαιτείται και πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) ή μετεκπαίδευση σε Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετής διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

10. ***Η παρ. 10 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. η' του Ν. 2327/1995 (Α' 156).
*** Οι παρ.4,5,11,12 και 13 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 5 παρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000.


14. Η μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνονται είτε με προγράμματα του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είτε με εκπαιδευτικές άδειες για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής είτε με προγράμματα που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό με τη μορφή επισκέψεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με δαπάνες του κράτους είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια ειδικά σχολεία για μία πενταετία τουλάχιστον. όσοι έχουν μετεκπαιδευτεί μέχρι σήμερα και όσοι θα μετεκπαιδεύονται στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε. τοποθετούνται υποχρεωτικά σε δημόσια ειδικά σχολεία, όπου υπηρετούν μία πενταετία τουλάχιστον.
Η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής σχολών, ινστιτούτων ή κέντρων από ιδιώτες για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ειδίκευση ή επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να εισάγει το μάθημα της ειδικής αγωγής στα προγράμματα διδασκαλίας των σχολών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού προσωπικού.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 14 του Ν.2327/1995 (Α' 156): "Όσοι διορίστηκαν σε θέσεις ειδικού προσωπικού του κλάδου ΤΕ7 κοινωνικών λειτουργών του άρθρου 35 του ν. 1566-1985 (ΦΕΚ 167 Α') και ο διορισμός τους έχει ακυρωθεί θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει από τον αρχικό διορισμό τους κενές θέσεις του παραπάνω κλάδου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται με το νόμο αυτόν ισάριθμες κενές θέσεις. Η παρούσα δεν δημιουργεί δικαιώματα λήψης αναδρομικών αποδοχών ή άλλων παροχών".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.Ε'4 άρθρ.4 Ν.2817/2000, ΦΕΚ Α 78/14.3.2000 ορίζεται ότι: " 4. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ.14 του ν.1566/1985 για τη μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε Θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης".

Άρθρο 36.
Αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και οργανισμών.Με το νόμο αυτόν δε θίγονται ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες:
α) του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε θέμα ιατρικής βοήθειας (προφύλαξη, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία) και κοινωνικής μέριμνας των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες.
β) του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε θέμα ίδρυσης οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των θεραπευτικών καταστημάτων ανηλίκων, εκτός από την ειδική αγωγή και τη γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτό, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
γ) του Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης, ελέγχου και βελτίωσης των όρων και συνθηκών εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Άρθρο 37.
Σκοπός - Εφαρμογή.1. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει ιδίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και στην αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
2. Ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
α) με συζητήσεις και ομαδικές ασκήσεις, με πληροφόρηση μέσα στην τάξη, με εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας, με επαφές με επαγγελματίες και με επισκέψεις σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα,
β) με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών λειτουργών,
γ) με εκδόσεις σχετικών εντύπων για μαθητές, καθηγητές και γονείς.

'Άρθρο 38.
Οργάνωση εφαρμογής του Σ.Ε.Π.1. Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. γίνεται στα σχολεία σύμφωνα με τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κατά προτεραιότητα από καθηγητές που έχουν τύχει ανάλογης επιμόρφωσης στα Π.Ε.Κ.
2. Σε κάθε σχολείο τηρείται αρχείο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, με ευθύνη των καθηγητών που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του Σ.Ε.Π.
3. Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπάται ένας εκπαιδευτικός, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως υπεύθυνος Σ.Ε. Π. 'Έργο του είναι ιδίως ο σχεδιασμός της εφαρμογής του Σ.Ε.Π. στα σχολεία της περιοχής. Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος του Π.Ι.

'Αρθρο 39.
Προσωπικό Σ.Ε.Π. επιμόρφωση.1. Ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στα Π.Ε.Κ. ή σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται κατά περιοχές.
2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών σε θέματα εφαρμογής του Σ.Ε.Π. καταρτίζονται από το οικείο τμήμα του Π.Ι. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
Αφορά τη σχολική περιουσία.
Άρθρα 40 έως 44.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 45.
Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.
Μαθητικές κοινότητες.1. Για την υλοποίηση των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.
2. Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν να βοηθήσουν τους μαθητές:
α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη.
β) Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετάδοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης.
γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.
3. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής.

Άρθρο 46.
Σχολικοί συνεταιρισμοί.1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.
2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιοθήκες.
3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 47.
Σχολικός αθλητισμός - Εκδηλώσεις.1. α) Σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούνται μαθητικοί όμιλοι αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) στους οποίους μετέχουν προαιρετικά οι μαθητές. Στους Μ.Ο.Α. λειτουργούν τομείς κατά αθλήματα και οι μαθητές παίρνουν μέρος σε όποιο επιθυμούν. Η κύρια λειτουργία τους γίνεται εκτός του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου. Οι κάθε είδους αγωνιστικές και αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται με ευθύνη των Μ.Ο.Α. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δραστηριότητες σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας, νομού ή της χώρας, οι Μ.Ο.Α. συνεργάζονται με τα οικεία όργανα ή φορείς διεξαγωγής τους.
β) Η οργάνωση και λειτουργία των Μ.Ο.Α., η χρησιμοποίηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια απασχόλησης δασκάλων και καθηγητών φυσικής αγωγής στις δραστηριότητες των Μ.Ο.Α., καθώς και η ανάλογη εφαρμογή του θεσμού αυτού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού.
γ) Με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊστάμενου του γραφείου φυσικής αγωγής, ανατίθεται σε δασκάλους ή και καθηγητές φυσικής αγωγής του ίδιου ή άλλου σχολείου της ίδιας πόλης ή κωμόπολης η προσφορά υπηρεσιών στους Μ.Ο.Α. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς, που απασχολούνται πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο, καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των Μ.Ο.Α., βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υφυπουργείου αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, στον οποίο γράφονται και οι σχετικές πιστώσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι μορφές και το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεων στα σχολεία και ο τρόπος υποστήριξης και πραγματοποίησής τους.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ'αριθμ. Φ.12/24/Γ1/163/12.2-6.3.1997 απόφαση του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Β'170), για εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχών μπορούν να οργανώνονται συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 48.
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας***Το άρθρο 48 καταργήθηκε διά του άρθρου 23 παρ. 4 εδ. η' του Ν. 2327/1995 (Α' 156).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α' 156):
"Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου καταργούνται: α) το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), που μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) με το άρθρο 70 παράγραφου 12 του ν. 1566/1985, β) το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 48 του ν.1566/1985...
Το διοικητικό προσωπικό των καταργούμενων μονάδων μεταφέρεται στο Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές μονάδες του με πράξη του Προέδρου και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. με θητεία καταργούνται. 'Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή ισοτιμιών ή Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. μετά την έναρξη λειτουργίας του. Μετά την κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ Π..
22. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το όργανα της προηγούμενης παραγράφου επακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρμοδιότητας των οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη τουΥπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

Άρθρο 49.
Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας.1. Σε κάθε νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομαρχιακή επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,
β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
στ) εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού,
ζ) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού,
η) εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού,
θ) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων των μαθητών,
ι) εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),
ια) εκπρόσωπο του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),
ιβ) εκπρόσωπο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.), μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.),
ιγ) εκπρόσωπο του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας,
ιδ) έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης,
ιε) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.),
ιστ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα.
2. Στους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότεροι σύλλογοι δασκάλων ή περισσότερες ενώσεις καθηγητών, που μετέχουν στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΛΤΕΕ), οι εκπρόσωποί τους ορίζονται με απόφαση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του οικείου νομάρχη.
3. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να καλούνται, από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκθέσουν τις απόψεις τους.
4. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στο νομαρχιακό συμβούλιο και το νομάρχη, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, θέματα παιδείας όπως: οργάνωσης βιβλιοθηκών, σεμιναρίων, γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, κατανομής πιστώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και λαϊκής επιμόρφωσης που σχετίζονται με την εκπαίδευση και για τα οποία εισηγείται εκπρόσωπος της Ν.Ε.Λ.Ε., και γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων του νομού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας, η οργάνωση της γραμματείας τους, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υλοποίησης των εισηγήσεών τους, η λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. Με απόφαση του νομάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν να ορίζονται, ως μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έως δύο εκπρόσωποι μαζικών φορέων ή οργανώσεων του νομού.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να τροποποιείται η συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας.
8. Οι εισηγήσεις των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας που αναφέρονται σε γενικά θέματα παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών υποβάλλονται και στο Ε.ΣΥ.Π.
9. Σε κάθε επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18), λειτουργεί επαρχιακή επιτροπή παιδείας που αποτελείται από:
α) τον έπαρχο ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο,
β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δ) τον προϊστάμενο του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τον προϊστάμενο του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
στ) εκπροσώπους των φορέων με στοιχεία στ, ζ', η, θ', ι, ια, ιβ', ιγ, ιδ και ιε της παραγράφου 1 που τυχόν λειτουργούν στην έδρα της επαρχίας ή εκπροσωπούν στην επαρχία τους αντίστοιχους φορείς νομαρχιακού επιπέδου. Η επαρχιακή επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του έπαρχου. Για τα λοιπά θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των επαρχιακών επιτροπών παιδείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί του τρόπου λειτουργίας των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Επιτροπών Παιδείας του άρθρου 49, βλ. Υ.Α. Δ4/85 (ΠΑΙΔ) της 11/13.2.87 (Β' 81), κωδικός: 14771.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετ.με ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση κλπ των Τ.Ε.Ε. βλ. και άρθρο 4 Ν.2640/1998.

'Αρθρο 50.
Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:
α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,
3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετ.με ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση κλπ των Τ.Ε.Ε. βλ. και άρθρο 4 Ν.2640/1998.

'Αρθρο 51.
Σχολικά συμβούλια.1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους.
3. 'Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.
4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.
"5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο."
"6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου."

*** Οι παρ.5 και 6 προστέθηκαν με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998.

'Αρθρο 52.
Σχολικές επιτροπές.***Κατά το άρθρο 5, παρ. 13 του Ν. 1894/1990 (Α 110): "ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα άρθρα 40, 44 και 52 του Ν. 1566/1985, κάθε άλλη σχετική διάταξη που αφορά ζητήματα ρυθμιζόμενα από το παρόν άρθρο, καθώς και οι αριθ. ΣΤ5/26/4.10.1988 (ΦΕΚ 732/Β'/1988) και Δ4/ 162/28.3.1989 (ΦΕΚ 238/Β'/1989) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Πράξεις που έχουν εκδοθεί και δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 113 παρ. 9 του Ν. 1892/1990 (Α' 101): "Πράξεις κάθε είδους των Σχολικών Εφορειών και των Σχολικών Ταμείων του ν. 5019/1931, των Εφορειών Σχολείων και των Σχολικών Επιτροπών του άρθρου 52 του ν. 1566/1985, που αναφέρονται σε λειτουργικές δαπάνες, εκμετάλλευση κυλικείων και δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολείων και έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και η απόδοση λογαριασμού γίνεται στα προβλεπόμενα όργανα από τις ισχύουσες γι' αυτά διατάξεις ή στα όργανα που τα διαδέχθηκαν. Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα νομαρχιακά ταμεία για επισκευές σχολείων, οι οποίες έγιναν από την ισχύ του ν. 1566/1985 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.19 άρθρ.9 Ν.2817/2000 ορίζεται ότι:
"19. Οι Σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 8, 9, 10, 13 και 14 του ν. 1894/1990 και οι διατάξεις του π.δ. 323/1989. Σε ειδικές περιπτώσεις οι Σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
Άρθρο 53.
Συγκρότηση οργανώσεων."1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων και σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.
2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.
4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές. Στην περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία με έναν εκπρόσωπο.
5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.
6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο. Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.
7. Στην έννοια "γονείς", κατά τις άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους.
8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
9. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ.Σ. της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν. 1566/1985. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο.
10. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων των καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.
11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων εντός των παρακάτω προθεσμιών :
α) Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31.12.1998.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων από 1.1.1999 μέχρι 28.2.1999.
γ) Για τις ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων από 1.3.1999 μέχρι 15.4.1999.
δ) Για τη συνομοσπονδία από 16.4.1999 μέχρι 31.5.1999.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται σχολή γονέων, μετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων ή του Ο.Τ.Α ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών αυτών.
14. Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά το σύλλογο των διδασκόντων."

*** Το άρθρο 53 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.2621/1998 Α 136/23.6.1998.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
'Αρθρα 54 έως 81.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ '
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρα 82 έως 96.Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 1985
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διαβάστηκε 934 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2013 00:49
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Ακολουθήστε μας
στα social media

socialmediaFacebook socialmediaGoogle
socialmediaTwitter socialmediaYouTube

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το
Διοικητικό Συμβούλιο
πατώντας εδώ

Συνδεθείτε

Open